Hà Nội triển khai phần mềm "Sổ liên lạc điện tử" miễn phí cho học sinh.

Vừa qua, sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn số 3689/SGDĐT-VP ngày 4 tháng 9 năm 2018 triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

Cha mẹ học sinh có thể tải hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại đây:

Cha mẹ học sinh có thể tải hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại đây:

 

Tap1_HD_Cai dat_SoLienLacDienTu_Giadinh.docx

Tap2_HDSD_SoLienLacDienTu_Giadinh (1).docx

Chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ nội dung công văn:

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 3689 /SGDĐT - VP

V/v hướng dẫn thực hiện triển khai phần mềm “Sổ liên lạc điện tử”

 

      Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

 Kính gửi:   

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT;

- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào Kế hoạch số 2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 về việc triển khai các phần mềm chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội năm 2018,

Sở GDĐT Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử và Quản lý kết quả Giáo dục Tiểu học. Để triển khai thực hiện phần mềm trên, Sở GDĐTđề nghị lãnh đạo các Phòng GDĐT, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai một số công việc sau:

1. Tất cả các trường lập kế hoạch triển khai cụ thể, yêu cầu toàn bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định của Sở GDĐT, của Ban giám hiệu nhà trường về việc nhập điểm số các bài kiểm tra (đối với trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX), thông tin kết quả học tập định kỳ (đối với trường Tiểu học), nhập kết quả kiểm diện điểm danh hàng ngày trên phần mềm ESAMS để cha mẹ học sinh có thể nhận được đầy đủ thông tin, kịp thời.

2. Từ ngày 05/09/2018, các đơn vị tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” đến Cha mẹ học sinh; Cung cấp đầy đủ các tài khoản truy cập, các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minhđến Cha mẹ học sinh (Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo).

Nhận được công văn này, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo kết quả triển khai đại trà về Sở GDĐTHà Nội trước ngày 15/10/2018 (Tiếp nhận: Đ/c Bùi Đắc Tú, Chuyên viên Văn phòng Sở, phòng 102, số 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email khcntt@hanoiedu.vn. ĐT 39347489)./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Giám đốc (để b/c);
  • Các phó GĐ (để ph/h chỉ đạo);
  • Công ty Nhật Cường (để ph/h);
  • Các phòng thuộc Sở (để th/h);
  • Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ CHI TIẾT

(Kèm theo Công văn số:  3689 /SGDĐT-VP ngày 04 / 9 /2018 của Sở GDĐT Hà Nội)

 

I. Công tác chuẩn bị triển khai sổ liên lạc điện tử

1.1. Đối với Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã

- Căn cứ theo Kế hoạch số2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai các phần mềm chuyên ngành GDĐT, Các Phòng GDĐT ban hành Kế hoạch, tổ chức tập huấn, chỉ đạo các trường sử dụng miễn phí Sổ liên lạc điện tử.

- Tổ chức tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa của Phần mềm Sổ liên lạc điện tử, gửi tài liệu hướng dẫn các chức năng của phần mềm về cho các đơn vị.

- Tập hợp các yêu cầu xây dựng bổ sung chức năng phần mềm Sổ liên lạc điện tử,báo cáo về Sở GDĐT tổng hợp; Phối hợp với Công ty TNHH TM&DVKT Nhật Cường trong công tác tổ chức triển khai áp dụng.

1.2. Đối với trường Tiểu học, THCS, THPT, TT GDNN-GDTX

-  Từ ngày 05/09/2018 đến ngày 20/09/2018, các trường thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hoàn thành các nghiệp vụ đầu năm học (xếp lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm, Phân công giáo viên bộ môn) chuẩn hóa thông tin học sinh (bổ sung số điện thoại liên hệ,...), in sổ điểm giáo viên bộ môn.

Bước 2: Tổ chức phổ biến, hướng dẫn phụ huynh học sinh sử dụng phần mềm tại buổi họp Cha mẹ học sinh đầu năm học. Bàn giao tài khoản, mật khẩu của học sinh trên phần mềm Esams và cung cấp cho phụ huynh học sinh truy cập phần mềm.Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cho phụ huynh học sinh.

Bước 3:Quản trị các nội dung liên lạc của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm quản lý tài khoản của học sinh trong lớp phụ trách, Ban giám hiệu quản lý thông tin toàn trường.

- Thành lập tổ công tác: Tiếp nhận thông tin phản hồi và giải đáp, hỗ trợ phụ huynh học sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.

II. Thông tin hỗ trợ

TT

Đơn vị

Chức năng, nhiệm vụ

Thông tin hỗ trợ

1.

- Văn phòng Sở GDĐT

- Phòng GD phổ thông

- Phòng GDTX-CN

Phụ trách triển khai, đôn đốc các đơn vị thực hiện

- Lãnh đạo phụ trách các bộ phận, các cấp học.

ĐT: 024.39 34 74 89

2.

Công ty Nhật Cường

Hỗ trợ về kỹ thuật

Tổng đài: 024.66676767

Email: giaoduc@nhatcuong.com

FB: https://goo.gl/hkoT2y

 

Bài viết liên quan